પ્રોજેક્ટ્સ

ડ્યુઅલ એક્સિસ પ્રોજેક્ટ્સ

ઉત્તર ચીનમાં 5MW

ઉત્તર ચીનમાં 5MW

ફેક્ટરી પ્રોજેક્ટ

ફેક્ટરી પ્રોજેક્ટ

ગ્રીન બેલ્ટ પ્રોજેક્ટ

ગ્રીન બેલ્ટ પ્રોજેક્ટ

પર્વત પ્રોજેક્ટ

પર્વત પ્રોજેક્ટ

બરફ પછી સૌર ટ્રેકર

બરફ પછી સૌર ટ્રેકર

સિંગલ એક્સિસ પ્રોજેક્ટ્સ

મૂળભૂત

મધ્ય ચીનમાં 20MW

મૂળભૂત

રણમાં 20MW નમેલી સિંગલ અક્ષ

મૂળભૂત

વલણવાળા મોડ્યુલ સાથે 40MW ZRPT ફ્લેટ સિંગલ એક્સિસ

બાયફેસિયલ મોડ્યુલો સાથે 110MW

બાયફેસિયલ મોડ્યુલો સાથે 110MW

છત પ્રોજેક્ટ

છત પ્રોજેક્ટ

મેન્યુઅલ એડજસ્ટેબલ નિશ્ચિત માઉન્ટિંગ પ્રોજેક્ટ્સ

50MW SPIC પ્રોજેક્ટ

50MW SPIC પ્રોજેક્ટ

રણમાં 20MWનો પ્રોજેક્ટ

રણમાં 20MWનો પ્રોજેક્ટ